Polityka prywatności

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych Pracowników jest firma PENTATECH Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-129) przy ul. Sielskiej 17A, NIP: 779-23-95-614, Regon: 301777690, e-mail: sekretariat@pentatech.pl, tel. 61 622 69 72, zwana dalej PENTATECH.

W jaki sposób możesz skontaktować się z PentaTech w kwestii danych osobowych?

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych lub realizacji przysługujących Państwu praw, zapraszamy do kontaktu z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail: biuro@pentatech.pl

Czy PentaTech powołało Inspektora ochrony Danych?

PentaTech posiada Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail: biuro@pentatech.pl

Na jakiej podstawie i w jakim celu PentaTech przetwarza dane osobowe?

Wymóg podania danych osobowych.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby PentaTech mogło podjąć odpowiednie działania na Państwa prośbę lub zrealizować określone usługi.

Jakie są Państwa prawa względem PentaTech w kwestii przetwarzania danych?

PentaTech zapewnia prawo dostępu do Państwa danych osobowych, można je sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażonej zgody, można ją cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

PentaTech informuje także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Kiedy można sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych?

Począwszy od 25 maja 2018 roku masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

Komu udostępniamy dane osobowe?

Państwa dane osobowe udostępniane są: 1) podmiotom: którym jesteśmy prawnie zobowiązani przekazać te dane, jeżeli zwrócą się do PentaTech uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby nie doszło do przekazania informacji osobie nieuprawnionej; 2) podmiotom przetwarzającym Państwa dane osobowe wyłącznie na polecenie oraz w celu uzasadnionych interesów realizowanych przez PentaTech. Są to Podmioty, które świadczą dla PentaTech usługi finansowo-kadrowe, prawne, ubezpieczeniowe, hostingowe, dostarczają systemy do marketingu online, prowadzą wysyłkę wiadomości email, prowadzą analizy ruchu w serwisach internetowych, prowadzą analizy skuteczności kampanii marketingowych).

Czy dane są przekazywane poza Polskę?

Dane osobowe można przekazywać podmiotom (w sytuacjach, gdy są ku temu podstawy) z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Do państwa trzeciego (spoza EOG) można przekazać dane osobowe jeżeli gwarantuje ono przynajmniej taką ochronę danych, jaka obowiązuje w Polsce. W praktyce taką gwarancją jest to, że dane państwo zostało uznane przez Komisję Europejską za kraj, który zapewnia odpowiednią ochronę. PentaTech korzysta z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft, Google. Podmioty te przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.

Czy dokonujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych?

Nie, nie dokonujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych na potrzeby profilowania czy selektywnego adresowania.

Przez jaki okres są przetwarzane przez PentaTech Państwa dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane będą w czasie niezbędnym do realizacji celu, a także po jego ustaniu w związku ze spełnieniem wymagań wynikających z odrębnych przepisów, m.in. z prawa podatkowego, z ustawy o rachunkowości, z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, z Kodeksu Pracy oraz w czasie zapewniającym możliwość rozpatrywania ewentualnych roszczeń. Dane są usuwane kiedy:

W jaki sposób PentaTech korzysta z plików cookies?

PentaTech na stronach internetowych używa plików cookies w celu dostosowania świadczonych usług oraz treści zamieszczonych na stronach internetowych do indywidualnych potrzeb ich użytkowników. Użytkownik ma prawo wyłączyć na swoim komputerze funkcje przyjmowania cookies. W takim przypadku może jednak utracić możliwość korzystania z niektórych funkcjonalności dostępnych w naszym serwisie internetowym.

Jak dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych?

PentaTech kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Stosowane są odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą. Żaden sposób przesyłania danych przez sieci teleinformatyczne i żaden sposób elektronicznego lub fizycznego przechowywania nie daje całkowitej gwarancji bezpieczeństwa.

Czy zostaną wprowadzone zmiany dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych?

Korzystając z serwisów internetowych PentaTech obowiązuje aktualna w chwili korzystania z nich Polityka Prywatności. Zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki mogą wpłynąć na zmiany w polityce ochrony prywatności. PentaTech zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.